Die geestelike betekenis van Bybelse plekke – Deel 2 (D) [Mike Vinson]

[Nota: Hierdie is ‘n vertaling van ‘n reeks studies in Engels deur Mike Vinson getiteld “The Spiritual Significance of Biblical Locations” on the website http://www.iswasandwilbe.com. Hier is die skakel na die oorspronklike studie: https://www.iswasandwillbe.com/the-spiritual-significance-of-biblical-locations-part-2/: (red.: George Larry Groenewald)]

Inleiding

Deu 32:22 (OAV) Want ‘n vuur is aangesteek in my toorn en het gebrand tot in die doderyk daaronder, en dit het die aarde met sy opbrings verteer en die fondamente van die berge aan die brand gesteek.. Deu 32:22 (KJV) For a fire is kindled in mine anger, and shall burn unto the lowest hell, and shall consume the earth with her increase, and set on fire the foundations of the mountains.

Psa 9:16 (AOV) Die heidene het gesink in die kuil wat hulle gemaak het; hulle voet is gevang in die net wat hulle gespan het. Psa 9:17 (KJV)  The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God.

Psa 16:10  (AOV) want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie; U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. Psa 16:10 (KJV) For thou wilt not leave my soul in hell; neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.

[Aanvullende nota: 2Ki 23:10  Hy het ook Tofet verontreinig wat in die dal van die kinders van Hinnom was, sodat niemand sy seun of sy dogter vir Molog deur die vuur sou laat deurgaan nie. Jer 7:31  En hulle het die hoogtes van Tofet gebou wat in die dal van die seun van Hinnom is, om hulle seuns en hulle dogters met vuur te verbrand—iets wat Ek nie beveel het nie en in my hart nie opgekom het nie. (red.)]

Ons gaan voort met ons studie van Bybelse plekke en wat hulle geestelike betekenis vir ons vandag is.

‘n Bybelse plek wat op verskillende maniere genoem word in die Skrifte is die dal van die kinders van Hinnom, en Tofet, in die Ou Testament, en ‘geenna’ in die Nuwe Testament. Die Hebreeuse woord ‘sheôl’ is baie swak vertaal as ‘hel’ in baie vertalings en ons sal sien dat daar verskeie Bybelse name vir hierdie plek is.

Daar is drie Griekse woorde wat die King James Version vertaal met die een Engelse woord ‘hell’. Hulle is ‘hades’, ‘geenna’ en ‘tartaroo’.

[Nota: Die Hebreeuse woord ‘sheôl’, en die Griekse woorde ‘geenna’, ‘hadēs en ‘tartaroo‘ sal in afsonderlike studies behandel word. In Deel 2 (A) het ons gekyk na die geestelike betekenis van die Hebreeuse woord ‘sheôl’. In Deel 2 (B) was die geestelike betekenis van die Griekse woord ‘geenna’ na gekyk. In Deel 2 (C) is die fokus op die Griekse woord ‘hadēs’. In Deel 2 (D) kyk ons na die Griekse woord ‘tartaroō’. (red.)].

‘Tartaroō’

Waar is ‘tartaroō’?

Hierdie Griekse woord ‘tartaroō’ word slegs een keer gebruik in die oorspronklike Griekse Nuwe Testament in die volgende vers:

2Pe 2:4  Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel [Grieks: ‘tartaroō’] gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee [Grieks: paradidōmi] het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word;

Hier volg die verduideliking in Wikipedia van die Griekse woord ‘Tartarus’ waarvan die woord ‘tartaroō’ afkomstig is:

In die Nuwe Testament kom die selfstandige naamwoord ‘Tartarus’ nie voor nie, maar ‘tartaroō’ (ταρταρόω, “gooi na Tartarus”), ‘n verkorte vorm van die klassieke Griekse werkwoord ‘kata-tartaroō’ (“gooi af na Tartarus”), verskyn wel in 2 Petrus 2: 4. Liddell–Scott verskaf ander bronne vir die verkorte vorm van hierdie werkwoord, insluitend Acusilaus (5de eeu vC), Joannes Laurentius Lydus (4de eeu nC) en die Scholiast on Aeschylus ‘ Eumenides , wat Pindar aanhaal en vertel hoe die aarde probeer het om te tartaroo “werp in” Apollo nadat hy die Python oorwin het. [25] In klassieke tekste hou die langer vorm kata-tartaroo dikwels verband met die afgooi van die Titane na Tartarus. [26]

“In die Nuwe Testament kom die selfstandige naamwoord Tartarus nie voor nie, maar tartaroō (ταρταρόω, “gooi na Tartarus”), ‘n verkorte vorm van die klassieke Griekse werkwoord ‘kata-tartaroo’ (“gooi af na Tartarus”), kom wel voor in 2 Petrus 2 :4”.

Hierdie Griekse woord ‘tartaroō’ is nie eens ‘n selfstandige naamwoord nie. Wat dit beteken is dat die plek ‘tartaros̄, wat  die Griekse selfstandige naamwoord is waarvan die werkwoord ‘tartaroō’ geneem is, nêrens in die Nuwe Testament genoem word nie! ‘Tartaroō’ is ‘n werkwoord wat die heilige gees geïnspireer het om gebruik te word om vir ons te vertel dat ons as boodskappers gesondig het, en ‘aan kettings van duisternis oorgegee is’ wat die geestelike gevangenis tipeer wat in die Ou-Testamentiese boek van Jesaja ook duidelik genoem word.

[Aanvullende nota: Jes 24:22  en hulle [mense] sal opgesluit word soos gevangenes opgesluit word in ‘n kuil en bewaar word in ‘n kerker; maar ná baie dae sal daar op hulle ag gegee word. Jes 42:6-7  Ek, die HERE, het U geroep in geregtigheid, en Ek vat u hand en behoed U en gee U as ‘n verbond van die volk, as ‘n lig van die nasies,  7  om blinde oë te open; om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenis diegene wat in die duisternis sit. Jes 61:1  Die Gees van die Here HERE is op My, omdat die HERE My gesalf het om ‘n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ‘n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis. (red.)]

Hoe lig Petrus ons in dat hierdie engele wat gesondig het, “in kettings van duisternis oorgelewer word om vir die oordeel bewaar te word”? Hoe presies word dit bewerkstellig? Ons word nie oorgelaat om te raai nie:

2Pe 2:3-7  en uit hebsug sal hulle [die boodskappers (‘engele’) wat sondig]met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie, en hulle verderf sluimer nie.  4  Want as God die engele [Grieks: ‘aggelos’ = boodskapper / herder / pastor] wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word;  5  en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, met sewe ander bewaar het toe Hy die sondvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het;  6  en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle [daardie “boodskappers wat gesondig het”] tot ondergang veroordeel het en as ‘n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees;  7  en die regverdige Lot gered het, wat hom baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedelose mense;

Dit is hoe die engele wat gesondig het, hanteer was. Dit was alles volbring ‘in die dae van Noag …toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan het’ in plaas daarvan om hul oorspronklike roeping te behou as God se uitverkorenes in die tyd voor die vloed van Noag.

Gen 6:2  sien die seuns van God [‘die engele wat gesondig het’] dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het.

Gen 6:4  In dié dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God [‘die engele wat gesondig het’] by die dogters van die mense ingegaan en dié vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam.

Die tyd wanneer hierdie dinge alles gebeur het, word vir ons gegee in die eerste brief van Petrus:

1Pe 3:18-20  Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring—Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees;  19  in wie Hy ook heengegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis [Net soos die mensdom was toe Christus na hierdie aarde gekom het in ‘n liggaam van vlees en bloed [Luk 4:18-21 en Jes 42:6-7 en Jes 61:1],  20  wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God een maal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is agt, siele deur water heen gered is;

Dit alles verklaar waarom ons ingelig word dat die enigste persoon op aarde van Set se geslag wat “volmaak was in Sy geslagte”, Noag was, wie se geslagsregister nie korrup gemaak was nie, omdat Noag nie met die ‘dogters van mense’ vermeng geraak het nie.

Gen 6:9  Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was ‘n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel.

Die volgende aspek wat van uiterste belang is om te verstaan, is dat die woord ‘engel’ nie noodwendig ‘n geestelike wese beteken nie. Die Hebreeuse woord ‘malâk’, wat dikwels as ‘engel’ vertaal word, beteken eenvoudig ‘n ‘boodskapper’. Dit is die konteks wat bepaal of die Hebreeuse woord ‘malâk’ praat van ‘n boodskapper wat ‘n geeswese is, of ‘n boodskapper wat ‘n fisiese man is, soos die volgende verse demonstreer:

Num 20:14-16  Daarna het Moses uit Kades boodskappers [Hebreeuse woord is ‘malâk’] na die koning van Edom gestuur: So sê jou broer Israel: Jy weet self al die moeilikheid wat ons oorgekom het.  15  Ons vaders het na Egipte afgetrek, en ons het baie dae in Egipte gewoon, en die Egiptenaars het ons en ons vaders sleg behandel.  16  Toe het ons die HERE aangeroep, en Hy het ons stem gehoor: Hy het ‘n Engel [Hebreeuse woord is ‘malâk’] gestuur en ons uit Egipte uitgelei. Hier is ons nou in Kades, ‘n stad op die grens van jou grondgebied.

In Numeri 20 vers 14 word die Hebreeuse woord ‘ malak ‘ as ‘boodskappers’ vertaal, maar in vers 16 word presies dieselfde Hebreeuse woord as ‘engel’ vertaal, wat verwys na Christus self as die Here se engel wat Israel uitgelei het uit Egipte.

Sommige mense wil hê dat ons moet glo dat Christus ‘n onsterflike siel gehad het wat vir ‘geeste in die gevangenis’ gaan preek het, en dan wil hulle ook hê dat ons ook moet glo dat die boodskappers vir wie Hy gepreek het, ook geestelike wesens was. Dit is natuurlik nie waar nie, want Christus was dood nadat Hy gesterf het op die kruis, en die Woord verklaar dat “die dooies weet niks nie”

[Aanvullende nota: 1Kor 15:3-4  Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte;  4  en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte. Pred 9:5  Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. (red)].

Hier is ‘n vers waarin die Griekse woord ‘paradidōmi’ wat as “oorgegee” in 2Pe 2 vers 4 vertaal word, in die hele frase “in die gevangenis gesit was” vertaal word [Nota: volgens die indeks van Dr James Strong. (red)]:

Mat 4:12  En toe G1161 Jesus G2424 hoor G191 dat G3754 Johannes G2491 in die gevangenis gesit was [ Griekse woord ‘paradidōmi’], het Hy na Galiléa teruggegaan.

Adam Clark in sy ‘Commentary on the Bible’ oor hierdie vers in 2Petrus 2 vers 4 stem saam met Wikipedia dat ‘tartaroō’ ‘n werkwoord is, en tog klou Clark aan die valse idee dat die ‘engele wat gesondig het’ op geestelike wesens toegepas moet word. Ek sou net vra, waar is die Skrif vir daardie aanname? Ons het pas die dwaling van daardie aanname gedemonstreer, en ons het gedemonstreer dat die engele wat gesondig het die seuns van Set was wat in die geslag van Kain getrou het “in die dae van Noag” (Gen 6:2-4).

Hier is Clark se kommentaar op 2Pe 2:4:

“On the whole, then, ταρταρουν, in St. Peter, is the same as ῥιπτειν ες Ταρταρον, to throw into Tartarus, in Homer, only rectifying the poet’s mistake of Tartarus being in the bowels of the earth, and recurring to the original sense of that word above explained, which when applied to spirits must be interpreted spiritually; and thus ταρταρωσας will import that God cast the apostate angels out of his presence into that ζοφος του σκοτους, blackness of darkness, (2Pe_2:17; Jud_1:13), where they will be for ever banished from the light of his countenance, and from the beatifying influence of the ever blessed Three, as truly as a person plunged into the torpid boundary of this created system would be from the light of the sun and the benign operations of the material heavens.” By chains of darkness we are to understand a place of darkness and wretchedness, from which it is impossible for them to escape.

Clarke noem ook hier in die aanhaling dat, volgens hom, hierdie verworpe siele vir ewig geskei word van die “beatifying influence of the ever blessed Three”, wat na die valse drie-eenheid verwys.

[Aanvullende nota: Ons het reeds oor hierdie valse leer geskryf, en hierdie betrokke artikels kan by die volgende skakels gelees word: Die drie-eenheid is ‘n valse leerstelling!!; Is God ‘n “drie-eenheid”?; Verklaar Mattheus 28:19 en 1Johannes 5:7 die bestaan van ‘n drie-eenheid? (red.)]

Met betrekking tot Clark se woorde ‘for ever banished’ (“vir ewig verban”) sal ek drie verse uit die Skrifte aanhaal uit die dosyne wat aangehaal kan word, wat die leuen van hierdie monsteragtige valse leerstelling ontbloot:

2Sa 14:14  Want ons moet eenmaal sterwe en soos water wees wat uitgegooi word op die grond, wat ‘n mens nie weer kan versamel nie; en God neem die lewe nie weg nie, maar Hy koester gedagtes om ‘n verstotene nie van Hom af te stoot nie.

1Kor 15:22  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word.

1Jn 2:2  En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.

Enigeen in wie Christus woon, en enigiemand wie nou na Christus getrek word deur die Vader [Nota: Joh 6:44 (red.)]), sal bly wees en sal die stem van die Ware Herder van Sy skape identifiseer in daardie woorde wat werklik “goeie nuus” vir alle mense is.

So waar is die Nuwe Testamentiese ‘hel’ wat vertaal word uit die Griekse werkwoord ‘tartaroō’? Dit is weereens die gevangenis van die graf waartoe alle mense as gevangenes bestem is, al dink sommiges ​​dat ons lewe terwyl ons dood is. Elkeen sal uit die geestelike gevangenis van die duisternis geroep word na die heerlike lig van die koninkryk van God, wat mettertyd elke man en vrou wat nog ooit op hierdie aarde geleef het, sal insluit:

Joh 5:28  Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor.

Luk 9:60  En Jesus sê vir hom: Laat die dooies hul eie dooies begrawe; maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.