Die geestelike betekenis van Bybelse plekke – Deel 6 (B) [Mike Vinson]

[Nota: Hierdie is ‘n vertaling van ‘n reeks studies in Engels deur Mike Vinson getiteld “The Spiritual Significance of Biblical Locations” on the website http://www.iswasandwilbe.com. Hier is die skakel na die oorspronklike studie: https://www.iswasandwillbe.com/the-spiritual-significance-of-biblical-locations-part-6. (red.: George Larry Groenewald)]

Waar is die tuin van Eden, en waar is die Paradys?

Gen 2:8  Ook het die HERE God ‘n tuin geplant in Eden, in die Ooste, en daar aan die mens wat Hy geformeer het, ‘n plek gegee.

Gen 2:15  Toe het die HERE God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak.

Luk 23:43  En Jesus antwoord hom: Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees.

2Kor 12:4  dat hy weggeruk is in die Paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat ‘n mens nie mag uitspreek nie.

Open 2:7  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is.

(A) Inleiding: Eden, die aardse tuin van God

(B) Die paradys van God, die ware geestelike tuin van God

‘Aan hom wat oorwin, sal Ek gee  om te eet van die boom van die lewe wat in die middel van die paradys van God is’

In Sy eie tyd van bediening hier op aarde, het Christus die menigte met brode en visse gevoed voordat Hy vir hulle gesê het dat daardie gawes nie meer aan hulle gegee sou word nie, omdat daardie gawes nie meer enige goeie doel dien om daardie mense na Hom toe te trek nie:

Joh 6:26-27  Jesus antwoord hulle en sê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, julle soek My nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het.  27  Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee; want Hom het God, die Vader, verseël.

Die eerste tuin wat ons plesier verskaf is eintlik die slegste plek waar ons moontlik kan wees na ‘n sekere tydperk van geestelike vertroeteling, want dit weerhou ons daarvan dat ons geloof op die proef gestel word, wanneer ons “in geen enkele genadegawe agterstaan nie” (1Kor 1:7), en brode en visse wonderbaarlik aan ons gegee word, reg voor ons oë:

Joh 6:14-15  Toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle: Hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom.  15  En toe Jesus merk dat hulle wou kom en Hom met geweld neem om Hom koning te maak, het Hy weer weggegaan na die berg, Hy alleen.

Op hierdie stadium het ons verhewe geraak, en ons dink dat ons ​​God kan beveel en “met geweld” koning maak om ons te dien volgens ons aardes begeertes. Dit is natuurlik nie die geval nie en hierdie houding sal nie deur Christus geduld word nie. Dus moet ons nou oorgaan van die negatiewe toepassing van die tuin van Eden na “die paradys van God…die tuin van God”, waarin ons “die boom van die lewe” sal vind, en ons sal gegee word “om te eet van die boom van lewe”.

Open 2:7  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is.

Nie net enigiemand word egter toegelaat om “binne in die paradys van God” te gaan waarvan hier in Openbaring 2 gepraat word nie.

Die vertalers van die Septuagint, die Ou Testament wat in die Griekse taal vertaal is, het die Griekse woord “paradeisos” vir ‘paradys’ gebruik om die Hebreeuse woord vir ‘tuin’ te vertaal.

Hier is Genesis 2:8 in die Septuagint:

Gen 2:8  (ABP+) AndG2532 God plantedG5452 G3588 G2316 paradiseG3857 (paradeisos) inG1722 EdenG* according toG2596 the east,G395 andG2532 he putG5087 thereG1563 theG3588 manG444 whomG3739 he shaped.G4111 

Die konsep van “die paradys van God” kom ook in Esegiël 28 en Esegiël 31 voor:

Eseg 28:13  Jy [die vors van Titus] was in Eden, die tuin van God; allerhande edelgesteentes was jou bedekking: karneool, topaas en jaspis, chrisoliet, oniks, sardoniks, saffier, karbonkel en smarag; en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou; op die dag toe jy geskape is, is hulle berei.

Eseg 31:8-9  Seders het nie naby hom [die vors van Egipte] gekom in die tuin van God nie, sipresse was nie soos sy takke nie, en platane het nie gehaal by sy takwerk nie: geen boom in die tuin van God was met hom te vergelyk in sy skoonheid nie. 9 Ek het hom mooi gemaak deur die menigte van sy takke, sodat al die bome van Eden wat in die tuin van God was, hom beny het. 

Die Septuagint vertaal elkeen van daardie inskrywings as “die paradys…van God”.

Hier is hoe Strong hierdie Griekse woord vir ‘paradys’ definieer:

G3857
παράδεισος
paradeisos
par-ad’-i-sos
Of Oriental origin (compare [H6508]); a park, that is, (specifically) an Eden (place of future happiness, “paradise”): – paradise.

Hier is waar hierdie Griekse woord in die Nuwe Testament voorkom:

G3857
παράδεισος
paradeisos
Total KJV Occurrences: 3
paradise, 3
Luk_23:43, 2Co_12:4, Rev_2:7

Hierdie woord kom slegs drie keer in die Nuwe Testament voor. Kom ons kyk noukeurig na daardie drie verse en kyk of ons kan onderskei wat God aan ons in hierdie drie verse openbaar, presies waar hierdie “paradys van God” is.

Lukas 23 is ons eerste inskrywing:

Luk 23:43  En Jesus antwoord hom: Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees.

Dit is nie die doel van hierdie studie om die valse leerstelling van die onsterflikheid van die siel te behandel nie. Nietemin sal ek die CLV-weergawe insluit, wat die komma op die regte plek plaas:

Luk 23:43 CLV And Jesus said to him, “Verily, to you am I saying today, with Me shall you be in paradise.”

Wat ons duidelik kan sien oor ‘paradys’ uit hierdie vers van die Skrif is dat almal (“almal in Adam” – 1Kor 15:22) insluitend alle berouvolle diewe, mettertyd saam met Christus in die paradys sal wees. Uit hierdie vers kan ons aflei dat wat die paradys ook al is, en waar die paradys ook al is, dit ‘n plek is wat alle mense van alle tye sal ervaar op die tyd soos deur God bepaal.

Ons tweede inskrywing is:

2Kor 12:4   dat hy weggeruk is in die Paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat ‘n mens nie mag uitspreek nie.

Paulus gaan voort om dit duidelik te maak dat hy van homself praat, deur vir ons te sê hy sal net roem in die Here in wie hy in die paradys “weggeruk” is, net soos ons almal is.

Kom ons lees hierdie vers met die voorafgaande drie verse en die vers wat daarop volg in 2Korinthiërs 12:

2Kor 12:1-5  Dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here.  2  Ek weet van ‘n man in Christus, veertien jaar gelede—of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie, God weet dit—dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel.  3  En ek weet van so ‘n man—of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie, God weet dit—  4  dat hy weggeruk is in die Paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat ‘n mens nie mag uitspreek nie.  5  Oor so ‘n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe in my swakhede.

“Die derde hemel” waarheen Paulus “weggeruk” is en die paradys waarin hy “weggeruk” is, is een en dieselfde ervaring. Babilon wil hê dat ons almal moet glo dat dit Paulus en Paulus alleen was, wat “weggeruk is in die paradys…die derde hemel”. Sulke lering en leerstellings ontneem ons om hierdie verse van die Skrif te verstaan:

Mat 4:4  Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens [Grieks: ‘ anthropos ‘, mensdom, die hele mensdom] sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

Is dit waar dat ek en jy ook tot in die hemel “weggeruk” is? Is dit waar dat ek en jy, net soos die apostel Paulus, in die paradys “weggeruk” is? Hier is Paulus se eie antwoord op daardie vraag:

Efes 2:6  en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus,

Ons almal in Christus is “weggeruk…tot die derde hemel…weggeruk…in die paradys” en ons is saam met Christus in die hemele laat sit.

Ons laaste vers met hierdie woord ‘paradys’ daarin sal daardie boodskap vir ons duidelik maak:

Open 2:7  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is.

Hierdie vers help ons om te sien dat Paulus nie net weggeruk is na die derde hemel nie (wat die mees volwasse hemel van ons ervaring is), maar hy is ook weggeruk na “die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is”.

Open 22:2  In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat twaalf maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies.

Wat is die paradys, en waar is die paradys?

Wat ons gesien het, is dat ‘paradys’ “die tuin van God” is. Nog belangriker, soos elke ander deel van daardie wolk wat Christus en Sy Woord is (Eks 14:19-20) , het ‘paradys’ beide ‘n positiewe en ‘n negatiewe toepassing. Net soos die naam “Adam”, is daar ‘n eerste ‘Adam’ wat vleeslik en onvolwasse is, maar ‘n absoluut noodsaaklike funksie dien in die voortbring van die “laaste Adam” wat “gelykvormig is aan die beeld van Sy Seun” vir die uitdruklike doel “om die eersgeborene te wees onder baie broers”.

Rom 8:29  Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders;

1Kor 15:45  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. 47  Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. 

Daar is dus twee hemele, twee aardes, twee Jerusalems, en daar is twee Edens en twee tuine van God. As ons dink dat die eerste ‘Eden’ nie vir God plesier verskaf nie, dan sal ons beslis nie in staat wees om hierdie vers van die Skrif te verstaan ​​nie:

Jes 53:10  Maar dit het die HERE behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as sy siel ‘n skuldoffer aangebied het, sal Hy ‘n nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die HERE sal deur sy hand voorspoedig wees.

‘n Liefdevolle hemelse Vader kry geen vreugde uit lyding net ter wille van lyding nie, maar Hy kry wel groot vreugde uit die wete wat Sy volmaakte plan Sy doel bereik, en die wete dat die wrede dood van Sy sondelose liefdevolle Seun meer gedoen het om sonde as baie boos uit te wys. Sy dood was die diepste en grootste boosheid wat ooit aan einge mens gedoen is. Ons hemele en ons aarde word eers deur sonde besoedel en moet gesuiwer word om ‘n nuwe hemele en nuwe aarde te word waarin geregtigheid woon:

Heb 9:23-24  Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie.  24  Want Christus het nie ingegaan in ‘n heiligdom met hande gemaak, ‘n teëbeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn;

2Pe 3:13  Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon.

Hierdie verse behoort ons almal meer as ooit te laat waardeer wat Christus ons alles geleer het oor waar ons bekommernisse in hierdie gelykenis behoort te wees:

Mat 23:25-26  Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid.  26  Blinde Fariseër, maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan word.

As ons rein is van binne (ons hemele), dan sal die buitekant (ons aarde) skoon wees.

Hierdie laaste gesuiwerde “hemel self” is “die [laaste] paradys van God”. Daar is geen melding van ‘n “boom van die kennis van goed en kwaad” in hierdie laaste paradys nie. Dit is die plek van Sy plesier. Dit is waar die boom van die lewe groei met sy blare wat die nasies sal genees, en ons hoef nie te wonder waar enige van hierdie tuine te vinde is nie. Hulle is albei binne ons almal. Die eerste ‘tuin van Eden’, die eerste ‘paradys’, is binne ons ‘eerste hemel’ wat ‘gesuiwer’ moet word (Heb 9:23). Ons tweede ‘tuin van Eden’, die tweede ‘paradys’, is in die derde hemel waar God op sy troon in sy koninkryk sit, en daardie koninkryk is nie ‘n fisiese plek nie, maar is die geestelike ryk, waaruit alle fisiese dinge voortkom en tot stand gebring word en waarin alle fisiese dinge bestaan:

Kol 1:16-17  want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.  17  En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand.

“Eden, die tuin van God”, so genoem in die Nuwe Testament, “die paradys van God”, is in die koninkryk van die hemel, wat slegs in Christus bestaan, en dit is waar Hy en Sy koninkryk is, saam met Sy ‘Eden’, Sy ‘paradys’, beide in sy besoedelde en in sy gesuiwerde toestand, te vinde is:

Luk 17:20-21  En toe Hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het Hy hulle geantwoord en gesê: Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie.  21  En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle.

Heb 11:3  Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie.

Die feit dat daar steeds ‘n behoefte is aan “die genesing van die nasies” in die tuin van God, sê vir ons dat ons aandeel het in die werke van God wat aan Hom plesier en bevrediging verskaf. Hy ervaar en bewerkstellig dit in en deur ons, Sy bruid deur wie Hy “op pad is alle dinge in een optel”:

Efes 1:3-10  Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus,  4  soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,  5  deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil,  6  tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde.  7  In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade,  8  wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand,  9  deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het,  10  om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig—

Dit is alles in Christus dat God se “welbehae”, Sy ‘Eden’, volbring word. As ons “in Christus” is, is ons die instrumente waardeur daardie “welbehae” van God, daardie vervulling van God, bewerkstellig sal word, en Hy sal uiteindelik “alles in almal” word soos ons hier lees in dieselfde hoofstuk:

Efes 1:22-23  En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee,  23  wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.