Die geestelike betekenis van Bybelse plekke – Deel 7 (A) [Mike Vinson]

[Nota: Hierdie is ‘n vertaling van ‘n reeks studies in Engels deur Mike Vinson getiteld “The Spiritual Significance of Biblical Locations” on the website http://www.iswasandwilbe.com. Hier is die skakel na die oorspronklike studie: https://www.iswasandwillbe.com/the-spiritual-significance-of-biblical-locations-part-7 (red.: George Larry Groenewald)]

Waar is die tempel van God? Waar en wat is die gérubs in die tempel?

2Sa 22:7  Toe ek benoud was, het ek die HERE aangeroep, en ek het geroep tot my God; en uit sy paleis [tempel] het Hy my stem gehoor, en my hulpgeroep was in sy ore.

1Kon 6:17  En vooraan was die huis, dit is die hoofvertrek, veertig el.

Psa 11:4  Die HERE is in sy heilige paleis; die troon van die HERE is in die hemel; sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders.

Num 7:89  En as Moses in die tent van samekoms gegaan het om met Hom te spreek, het hy die stem met hom hoor spreek van die versoendeksel af wat op die ark van die Getuienis is, tussen die twee gérubs uit. So het Hy dan met hom gespreek.

1Sa 4:4  Daarop het die manskappe na Silo gestuur, en hulle het die verbondsark van die HERE van die leërskare wat op die gérubs troon, daarvandaan gaan haal; en die twee seuns van Eli, Hofni en Pínehas, was daar by die verbondsark van God.

2Sa 6:2  en Dawid het hom klaargemaak en met al die mense opgetrek wat by hom was, van Báäle-Juda, om die ark van God, waaroor die Naam uitgeroep is, die Naam van die HERE van die leërskare wat op die gérubs troon, daarvandaan te gaan haal.

Open 11:19  En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot hael.

(A) Inleiding 

(B) God praat “van tussen die gérubs uit”

(C) Afsluiting

Inleiding

God hoor ons geroep “uit Sy paleis [Sy tempel]”. Sy “paleis…is die tempel”. Sy tempel en sy troon is “in die hemel”. God praat met ons “van die versoendeksel af…tussen die twee gérubs”, en ons word vertel dat Hy woon “tussen die gérubs” wat binne “die tempel van God…in die hemel” is. Sy verbondsark is in Sy tempel.

Met dit alles in gedagte, was aan die apostel Paulus geopenbaar dat God se ware huis, sy ware tempel, niks anders is as Sy mense waarin Hy woon nie. Hier is wat ons vertel word:

1Kor 3:16-17  Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?  17  As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle.

2Kor 6:15-16  En watter ooreenstemming het Christus met Bélial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige?  16  Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.

Baie van ons het nog tot onlangs angstig gewag, saam met soveel ander mense, op die herbou van die tempel in Jerusalem as ‘n noodsaaklike gebeurtenis wat moet plaasvind voordat Christus na hierdie aarde kan terugkom. Ek onthou goed hoe ek die volgende vers aangehaal het:

Amo 9:11  In dié dag sal Ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en Ek sal sy skeure toebou en sy puinhope herstel, en Ek sal dit opbou soos in die ou tyd;

Hierdie profesie word herhaal deur Jakobus by die Jerusalem-konferensie in Handelinge 15:

Hand 15:16  Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel,

Hoe daar tot die gevolgtrekking gekom word dat hierdie profesie ‘n bewys lewer dat ‘n fisiese tempel gebou moet word voordat Christus kan terugkeer, is nou vir my ‘n raaisel. Maar ek kan goed onthou wanneer dit nie eers ‘n vraag in my gedagtes was nie – die tempel moes herbou word.

Sal ‘n fisiese tempel in Jerusalem gebou word voor Christus se wederkoms? Tyd sal uitwys of dit sal gebeur, maar al word dit gebou, sal dit nie die woonplek van God wees nie, net soos die herinstelling van die staat Israel en die Jode wie daar woon nie die ware Jode in wie Christus woon sal wees nie. Die volgende woorde van Paulus word gehaat deur beide Jode en Christene, maar die woorde is steeds deur die heilige gees geïnspireer en dit is die Waarheid van God:

Rom 2:28-29  Want nie hy is ‘n Jood wat dit in die openbaar [uiterlik] is nie, en nie dít is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie;  29  maar hy is ‘n Jood wat dit in die verborgene [innerlik] is, en besnydenis is dié van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God.

Kan ‘n uiterlike Jood ‘n Jood wees? Slegs as hy erken dat om ‘n uiterlike Jood te wees op sigself “drek” in die denke van God is:

Fil 3:4-8  alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees. As iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer.  5  Ek is besny op die agtste dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, ‘n Hebreër uit die Hebreërs; wat die wet betref, ‘n Fariseër;  6  wat ywer betref, ‘n vervolger van die gemeente; wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik.  7  Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag.  8  Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry

In Christus is ‘n fisiese stamboom van geen waarde nie, en om van die fisiese nasie Israel te wees is van geen voordeel nie. Die hoofstukbreuk tussen Romeine 2 vers 29 en Romeine 3 vers 1 het gedien om die waarheid van Romeine 2 verse 28 en 29 vir baie Christene verborge te hou. Dit is ongetwyfeld deur God se toedoen, bloot omdat Hy gekom het om diegene wat dink hulle sien, blind te maak (Joh 9:39). Nietemin is Romeine 3 vers 1 nie ‘n weerspreking van die vorige twee verse nie en moet dit in die konteks van die openbaring van die vorige twee verse verstaan ​​word, of dit sal presies die teenoorgestelde van Romeine 2 verse 28 en 29 beteken.

Kom ons plaas hierdie verse almal saam sonder die hoofstukbreuk, en kyk wat die heilige gees openbaar:

Want nie hy is ‘n Jood wat dit in die openbaar [uiterlik] is nie, en nie dít is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie;  maar hy is ‘n Jood wat dit in die verborgene [innerlik] is, en besnydenis is dié van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God. Wat is dan die voordeel van die [innerlike (Rom 2:29)] Jood? Of wat is die nut van die [geestelike (Open 2:29)] besnydenis? Groot, in alle opsigte: ten eerste tog seker dat aan hulle die woorde van God toevertrou is. Want wat maak dit as sommige ontrou geword het? Sal hulle ontrou miskien die getrouheid van God vernietig? (Rom 2:28-29 en Rom 3:1-3)

Ons gebrek aan geloof in wat God sê, verander nie Sy Waarheid nie. Die woord ‘toevertrou’ in Romeine 3 vers 2 is ook in die Griekse Aorist-tyd en is ‘n eenvoudige feitestelling, dat die woorde van God toevertrou is aan diegene wat Jode is en wat besny is. Ons gebrek aan geloof in Romeine 2 vers 28 en 29 sal nie die Waarheid wat daar geopenbaar word verander nie, net so min as ‘n fisiese heiden wat ontevrede was met die feit dat God ‘n spesiale fisiese verhouding met fisiese Israel gehad het voor Christus daardie feit sou verander. Die woord “toevertrou” is in die Aorist-tyd as gevolg van die voorafgaande stelling dat uiterlike Jode glad nie Jode is nie, en uiterlike besnydenis glad nie die ware besnydenis is nie. Nietemin is die woorde van God steeds aan die geestelike Jode toevertrou, hulle wat nou geestelik besny is. Die frase “sommige [het] ontrou geword” is ook in die Griekse Aorist-tyd en is weer ‘n eenvoudige feitestelling sonder enige inagneming van ‘n spesifieke tyd. “Wat as sommige nie glo wat Paulus so pas aan ons geopenbaar het nie?” As ons weier om te glo dat ‘n uiterlike Jood nie ‘n Jood is nie, of dat fisiese besnydenis nie deur God as die ware besnydenis gereken word nie, sal ons ontkenning van hierdie Waarhede die feit verander dat hulle nog Waar is? Die antwoord is:

Rom 3:4  Nee, stellig nie! Maar God moet waaragtig wees en elke mens leuenagtig, soos geskrywe is: Sodat U geregverdig kan word in u woorde en oorwin as U gerig hou.

Diegene wat “die [ware] tempel van God” is, is oplettend en ywerig om gehoorsaam te wees aan die Woorde van God.

Pred 4:17  Gee ag op jou voet as jy na die huis van God gaan, want om nader te kom en te hoor, is beter as dat dwase ‘n slagoffer bring; want hulle het geen verstand nie, sodat hulle kwaad doen.s.

Ons gee ag “op [ons] voet as [ons] na die huis van God gaan”, wanneer ons vrees en bewe voor Christus se woorde oor hoe ons onsself moet gedra binne “die huis van God”. Ons kan dit nie doen tensy ons eers bely dat ons Sy tempel is nie:

1Kor 3:16-17  Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?  17  As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle.

Die huis van God is die tempel van God, en die tempel van God is “die gemeente” in Christus, wat “sy liggaam” is.

Kol 1:24  Nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is;

Die liggaam waarin Christus woon, is dus ook die tempel waarin Hy woon. Dit verklaar waarom ons “Sy vlees en…Sy bene” genoem word, wat die lyding en verdrukking van Christus aanvul:

Efes 5:29-30  want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente.  30  Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene.

Christus het ons lief soos Sy eie vlees en Sy gebeente omdat ons Sy bruid is wat Hy liefhet soos Hy Homself liefhet.

Efes 5:25-28  Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het  26  om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord,  27  sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees.  28  So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hul eie liggame. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.