Die hoer Babilon is deur God aangestel om “die land” en “die see” te beheer

Gen 1:9-13  En God het gesê: Laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word. En dit was so. En God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het Hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê: Laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee en bome wat, volgens hulle soorte, vrugte dra, waarin hulle saad is, op die aarde. En dit was so. Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En dit was aand en dit was môre, die derde dag.

God het vanaf dag een van die skepping ‘n skeidingsproses daar gestel wat hemel en aarde skei, dag en nag skei, en lig en duisternis skei. Op dag twee het God die skeidingsproses duideliker gemaak deur die waters wat bo die uitspansel te skei van die waters wat onder die uitspansel is:

Gen 1:6-8 En God het gesê: Laat daar ‘n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters. God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so. En God het die uitspansel hemel genoem. En dit was aand en dit was môre, die tweede dag.

Ons weet nou ook dat die waters onder die uitspansel die valse waters van die vlees uitbeeld en die waters bo die uitspansel die lewende waaragtige water van die Woord is – dit is die gees van God:

Joh 3:5-6 Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.

Joh 7:37-39 En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie.

Joh 6:63  Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Op die derde dag versamel God die waters onder die uitspansel op een plek en dit het die droë grond sigbaar gemaak. Die see is die baie waters van vleeslikheid waarin ons in ‘n geestelike gevangenskap is vir al die welluste van die wêreld (vlees):

1Jn 2:16  Want alles wat in die wêreld is—die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe—is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.

Efes 2:2-3 waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander.

‘Die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is eintlik ‘n geestelike tronk waaruit niemand op sy eie kan ontsnap nie. Hierdie gevangenskap word ook uitgebeeld deur Israel se tyd van slawerny in Egipte. Egypte is dus ook ‘n simbool van alles wat in die vlees plaasvind. Maar Israel se bevryding van Egipte deur die Rooi See het hulle gebring tot droë grond (in die woestyn). Die woestyn is ‘n uitkoms, maar opsigself maar weer ‘n tronk wat ons later in ons geestelike groei ook sal sien. Dit vergelyk baie mooi met die skares wat Jesus gevolg het vir fisiese behoeftes, maar nog steeds honger was in die woestyn:

Mat 15:30-33 En ondertussen kom daar groot menigtes na Hom met kreupeles, blindes, stommes, gebreklikes en baie ander by hulle, en hulle het dié by die voete van Jesus neergesit, en Hy het hulle gesond gemaak, sodat die skare verbaas was om te sien dat stommes praat, gebreklikes gesond word, kreupeles loop en blindes sien; en hulle het die God van Israel verheerlik. Toe het Jesus sy dissipels na Hom geroep en gesê: Ek voel innig jammer vir die skare, omdat hulle al drie dae by My bly en niks het om te eet nie; en Ek wil hulle nie graag honger wegstuur nie, sodat hulle nie miskien op die pad beswyk nie. En sy dissipels sê vir Hom: Waar sal ons in die woestyn soveel brode vandaan kry om so ‘n groot skare te versadig?

Die droë grond waar skares Jesus volg om hul fisiese behoeftes aan te vul, beeld uit die aardse kerksteksels waar miljoene in gekerker word en Jesus in die vlees dien, soos almal eers Jesus moet leer ken:

2Kor 5:16  Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tóg nie meer so nie.

Maar die vleeslike Jesus het geen ooreenkoms met die geestelike Jesus nie. Dit is ‘n bitter pil om te sluk as die geestelike Jesus jou nie ken nie al het jy so baie keer gesê “Here, Here” en in Sy Naam baie goeie dinge gedoen:

Mat 7:21-23  Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?  En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

Die droë grond wat verskyn het uit die water, word ook deur Johannes op die eiland Patmos verduidelik as die dier wat op die aarde opereer en baie mense verlei agter wonderwerke en tekens aan:

Open 12:18 – 13:1 En ek het op die sand van die see gaan staan. En ek het ‘n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe ‘n naam van godslastering.

Open 13:11-14 En uit die aarde het ek ‘n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad net soos ‘n lam en het gepraat soos ‘n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle ‘n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het.

Die aarde bring egter voort grasspruitjies, plante en bome om hulle wat swak is in die geloof, die babas te voed:

Gen 1:11-12  En God het gesê: Laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee en bome wat, volgens hulle soorte, vrugte dra, waarin hulle saad is, op die aarde. En dit was so. Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was

Rom 14:2  Die een glo dat ‘n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente.

1Kor 3:1-3  En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus.  Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie,  omdat julle nog vleeslik is; want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie?

Die inwoners van die aarde dink egter hulle is reeds gered en hoër en beter as hulle wat nog in die see spartel terwyl hulle aan alle valse leerstellings soos vrye wil glo. Hulle glo dat hulle self besluit het om uit die see te kom, terwyl die res van die mensdom nie daardie besluit wil neem nie. Hulle glo dus dat hulle taak is ‘oor land en see te trek’ om die inwoners van “die see” (die wêreld van die vleesafhanklikheid) te gaan oortuig om ook so ‘n besluit te neem. Hulle verwys daarna as ‘n sogenaamde “sielelas”. Hulle glo as daar net genoeg geld is, sal hulle die hele “see” kan opdroog en almal op die land kry (hulle wil die hele wêreld red en weet dus geensins wat God beplan het nie):

Mat 23:12-17 Wie homself verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhoog word. Maar wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense; want julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie. Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle eet die huise van die weduwees op, en doen vir die skyn lang gebede. Daarom sal julle ‘n swaarder oordeel ontvang. Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle trek rond oor see en land om een bekeerling te maak; en as hy dit geword het, maak julle hom ‘n kind van die hel, twee maal erger as julle self. Wee julle, blinde leiers, julle wat sê: Elkeen wat sweer by die tempel—dit is niks nie; maar elkeen wat sweer by die goud van die tempel, hy is gebonde. Julle dwase en blindes, want wat is meer: die goud, of die tempel wat die goud heilig?

Die aarde is op die derde dag uit die see geskei en die aarde is net ‘n bietjie nader na die hemel, maar nog baie ver daarvandaan. Die aarde verwys na die valse en afvallige Christelike kerk (die groot hoer Babilon) wat deur die huis van Juda uitgebeeld word:

Jer 22:1  So sê die HERE: Gaan af in die huis van die koning van Juda en spreek daar hierdie woord

Jer 22:5-9 Maar as julle na hierdie woorde nie luister nie, dan sweer Ek by Myself, spreek die HERE, dat hierdie huis ‘n puinhoop sal word. Want so sê die HERE aangaande die huis van die koning van Juda: ‘n Gílead is jy vir My, die top van die Líbanon. Waarlik, Ek sal jou ‘n woestyn maak, stede wat nie bewoon word nie! En Ek sal verwoesters teen jou heilig, elkeen met sy wapens, en hulle sal jou beste seders afkap en in die vuur gooi. Dan sal baie nasies by hierdie stad verbytrek en die een aan die ander vra: Waarom het die HERE so gedoen met hierdie groot stad? En hulle sal sê: Omdat hulle die verbond van die HERE hulle God verlaat het en voor ander gode hulle neergebuig en dié gedien het.

Jer 22:29  o Land, land, land, hoor die woord van die HERE!

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s