Die doel van beproewinge

Deur ons lewe, en veral in die onderwys, word ons met kennis toegerus en dan word ons ook getoets op daardie kennis. Die aardse lewenspad is vol draaie en is ook vol heuwels en dale. Terwyl ons op hierdie pad wandel word ons stelselmatig bewusgemaak van hoe ons moet loop om te oorleef. Ons word voorberei om al hierdie dinge wat die lewe na ons kant toe gooi, te kan hanteer – natuurlik maak ons meer foute as wat ons dinge reg kry.

Dit geld ook op die geestelike terrein. Ons sal nooit kan geestelik groei as ons nie getoets word nie. Die toetse is maar ‘n treurige affêre want ons faal meeste van die tyd! Maar dit is die beste ding wat met ons kan gebeur. Ons leer meer deur die foute wat ons maak en dan leer ons ook in dieselfde tyd hoe om ons verliese te hanteer – soos God wil. Toetsing kom na ons in die vorm van beproewinge en deur hierdie beproewinge vind ons dan ook uit of ons op onsself staatmaak en of ons op die Here vertrou. Die toetse is dus nie vir God se kennis nie – Hy weet reeds alles en Hy ken ons binne en buite, maar ons ken nie onsself nie:

Deu 8:2  En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die HERE jou God jou nou veertig jaar lank in die woestyn gelei het tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie.

Psa 139:1-4  Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid. HERE, U deurgrond en ken my.  2  U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte.  3  U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend.  4  Want daar is nog geen woord op my tong nie—of U, HERE, U ken dit geheel en al.

Psa 103:14-18  Want Hy, Hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is.  15  Die mens—soos die gras is sy dae; soos ‘n blom van die veld, so bloei hy.  16  As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie en sy plek ken hom nie meer nie.  17  Maar die goedertierenheid van die HERE is van ewigheid tot ewigheid oor die wat Hom vrees, en sy geregtigheid vir kindskinders,  18  vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink om dié te doen.

Deur toetse en beproewinge leer ons ook hoe om na God te roep….hoe om Hom te soek…hoe om tot Hom te bid:

Mat 7:7-11  Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.  8  Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.  9  Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, aan hom ‘n klip sal gee;  10  en as hy ‘n vis vra, aan hom ‘n slang sal gee?  11  As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid!

Ons idee van hierdie “goeie dinge” wat die teks van praat is soms heel verskillend as die “goeie dinge” wat God van praat:

Jes 55:8-11  Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die HERE.  9  Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes.  10  Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter;  11  so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur. 

Ons leer dus dat die beproewinge ‘n baie goeie taak in ons lewens verrig. Dit breek alles af wat ons van onsself gedink het, van ander gedink het, maar bo alles, wat ons van God gedink het. Ons natuurlike gedagtes is glad nie God goedgesind nie – dit is eintlik die grootste vyand van God:

Rom 8:6-8  Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,  7  omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.  8  En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. 

As ons wil lewe in Christus, moet ons die ou denke afsterf en dit kan net gebeur deur beproewinge: 

Rom 12:2 En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Hand 14:22  en die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.

Niemand gaan die koninkryk van God in sonder om deur die “baie verdrukkinge” te gaan nie. Niemand! Die verdrukkinge is juis hierdie beproewinge wat ook as die “plae” in die Skrifte bekend staan. Sommige leer dat ons moet die plae wat God stuur vermy, sover as dit van ons afhang. Ja niemand soek die plae nie – God stuur dit! As jy eerlik is, sal jy erken dat jy ‘n sondaar is en dat jou stryd teen sonde baie uitputtend is. Maar God gaan jou red van jou sonde. Jy kan maak wat jy wil – as God jou roep en jou van jou sondigheid genees, sal Hy jou tugtig:

Heb 12:4-8 Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. 5 En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek: My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur Hom bestraf word nie; 6 want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem. 7 As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? 8 Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie.

Seuns van God is ‘n geestelike begrip wat geslagteloos is. Alle egte seuns van God word getug deur die plae of beproewinge wat die Here stuur om jou van jou ou natuur te genees. As ons kan sien hoe vuil en sondig ons is, sal ons ook God se plan aanvaar en weet dat die plae juis gestuur word om ons voor te berei en te reinig om Sy heilige tempel te wees:

Open 15:8  En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie.

As ons hierdie insig van God se werk in ons kan aanvaar, dan is ons so bly te midde van die vervolging en die verdrukkings wat kom om ons te beproef om diensbaar te wees vir God se Koninkryk. Dan sien ons ook dat dit niks vreemd is nie want almal wat in God se koninkryk ingaan word deur hierdie toetse geneem. Die einde van die beproewing is die glorie van God in Christus Jesus, en daarom kyk ons daarna uit met ‘n heilige blydskap in ons harte terwyl die pyn ook werklik is:

1Pe 4:12-14  Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie;  13  maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel.  14  As julle beledig word oor die Naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die Gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word Hy wel gelaster; maar wat julle betref, word Hy verheerlik.

Jy sal dan uitreik na hulle wat deur dieselfde proses gaan om gehelp te word en ook om ander te help:

Heb 10:23-25 Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy wat dit beloof het, is getrou; 24 en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor; 25 en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

2 Responses to Die doel van beproewinge

 1. H___________ skryf: sê:

  Larry wat n pragtige uitle van God se Woord! Wees bly Larry dat God jou die insig gee om ander te lei. Dit is n gawe van God.
  Groete Harry

 2. Larry sê:

  Dankie H____ vir die aanmoedigende woorde. Soos Jesus self ook sê kan ons niks doen as God dit nie bewerkstellig in ons nie:

  Joh 15:5 Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.

  Paulus het ook die geheim van alles wat deur ons gedoen word baie goed verstaan toe hy die woorde geskryf het:

  Php 2:12-13 Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing; 13 want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae.

  Ons werk ons “eie heil uit met vrees en bewing” want ons weet dit is God wat alles IN ons werk om dit wat Hy in ons doen uit te voer en dan ook te deel met ander.

  Ek dank die Here ook vir die werk wat Hy in jou doen H_____. Dankie dat jy saam met my net God die eer gee in alles, deur Jesus Christus.

  Jou broer in Christus
  Larry

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s