Ambassadeurs van Christus

 

Die Here het gekom om sondaars tot bekering te bring en die ware kinders van God weet wat dit beteken – dit het ‘n baie persoonlike betekenis.

1Ti 1:15 Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is.

Ons is niks en ons het niks want ons weet ons is ellendige skepsels in die eerste Adam. Maar dus juis waarom God ons roep:

Rom 7:24  Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?

1Kor 1:26  Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie.

Dankie vir die laaste Adam, Jesus Christus, in wie ons herskep word tot seuns van die Allerhoogste God:

Efes 2:1  En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes.

Rom 7:25  Ek dank God deur Jesus Christus, onse Here! (7:26) So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Rom 8:1-2  Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.  2  Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood.

Soos Jeremiah, het God se uitverkorenes regtig niks om op te roem nie. Maar ons oë het die Here gesien en Hy stuur Sy engele, sy boodskapdraers, om ons lippe aan te raak om Sy Vuur, dit is Sy Woord, met oortuiging en krag te kan spreek!

Jes 6:5-9  Toe het ek gesê: Wee my, ek is verlore! Want ek is ‘n man onrein van lippe en woon onder ‘n volk wat onrein van lippe is; want my oë het die Koning, die HERE van die leërskare, gesien!  6  Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met ‘n gloeiende kool in sy hand, wat hy met ‘n tang van die altaar af geneem het,  7  en my mond daarmee aangeraak en gesê: Kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg en jou sonde versoen.  8  Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê: Wie sal Ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek: Hier is ek, stuur my.  9  En Hy het gespreek: Gaan sê aan hierdie volk: Hoor altyddeur, maar verstaan nie, en sien altyddeur, maar bemerk nie.

En soos Paulus ook sê, word ons op die harde manier geleer om eerder te roem in ons swakheid sodat God se krag in en deur ons kan werk:

2Kor 12:7-10  En dat ek my oor die voortreflikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my ‘n doring in die vlees gegee, ‘n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie.  8  Hieroor het ek die Here drie maal gebid, dat hy van my sou wyk.  9  En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon.  10  Daarom het ek behae in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk.

Ons het groot respek vir hulle wat nog onder die “wet van die sonde en die dood”moet wandel, oftewel, hulle wat nog gevangenes is onder die ou Adam en sy idees van die vleeslike Jesus:

2Kor 5:16-19  Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tóg nie meer so nie.  17  Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.  18  En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het,  19  naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou.

Aan ons is gegee die woord van versoening en ons tree op as gesante van die ware Christus:

2Kor 5:20-21  Ons tree dan op as gesante [Strong’s #G4243: presbeuō] om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen.  21  Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

‘n Gesant is ‘n ambassadeur wat ‘n ander land verteenwoordig. Ons bemoei ons nie met die sake van hierdie “land” / hierdie wêreld  nie, maar ons sê en doen net wat ons “land” wil hê ons moet sê en doen”. Ons land kyk na ons en nie een van Christus se burgers en krygsmanne is sonder Sy voorsiening en beskerming nie:

2Ti 2:3-4  Ly dan verdrukking soos ‘n goeie krygsman van Jesus Christus.  4  Niemand wat ‘n krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir die diens gewerf het.

Dit wat ons sê is ons Leier se woorde – net dit. Ons praat nie ons eie stories en opinies om mense te beindruk nie. Soos Paulus ons ook vermaan DINK ons nie eens buite God se veilige raamwerk nie:

1Kor 4:6  Hierdie dinge, broeders, het ek op myself en Apollos toegepas om julle ontwil, dat julle aan ons kan leer om nie te dink bo wat geskrywe is nie, sodat julle nie die een ter wille van die ander opgeblase sou wees teen ‘n derde nie.

Ons as God se gesante tree op met vriendelikheid teenoor almal. Ons twis nie met hulle wat nie kan verstaan nie, maar met sagmoedigheid wys ons hulle tereg deur God se Woord alleenlik:

2Ti 2:24-25  en ‘n dienskneg van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra.  25  Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie,

Ons is veilig binne Sy Woord. Ons stap net saam met die wat met ons “afgespreek” het om net binne die veilige raamwerk van die waarheid te beweeg:

Amo 3:3  Sal twee met mekaar wandel tensy hulle eers afgespreek het?

Joh 17:17 Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid.

Ons oog is nie op ons goeie punte of ons slegte punte nie. Ons oog is nie op ons suksesse of ons foute en mislukkings nie. Alles is van God en deur dit alles, die goed en die kwaad, loop ons die nou pad:

Heb 5:14 Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei.

Mat 7:13-14 Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. 14 Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.

ALLES wat ons deurgaan, goed en kwaad, vorm ons om diensbaar te wees:

2Kor 6:4-10 maar in alles beveel ons ons aan as dienaars van God, met baie geduld, in verdrukkinge, in node, in benoudhede; 5 in slae, in gevangenskappe, in oproere, in arbeid, in slapelose nagte, in hongerly; 6 in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in vriendelikheid, in die Heilige Gees, in ongeveinsde liefde; 7 in die woord van waarheid, in die krag van God, deur die wapens van die geregtigheid in die regter— en linkerhand; 8 deur eer en oneer, deur slegte en goeie gerug, as verleiers en tog waaragtig; 9 as onbekendes en tog goed bekend, as sterwendes en kyk, ons lewe, as getugtig en tog nie gedood nie; 10 as bedroefdes, maar altyd opgeruimd; as armes, maar wat baie ander ryk maak; as mense wat niks het nie en tog alles besit.

Ons oog is op Jesus – die Volmaakte en Perfekte:

Heb 12:1-4  Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê,  2  die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.  3  Want julle moet ag gee op Hom wat so ‘n teëspraak van die sondaars teen Hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie.  4  Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie.

 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s