‘….die Vader van die geeste…’

Die konsep “die Vader van die geeste” help ons om ‘n insig te kry in die totale soewereiniteit van God, die Vader! Hier is die vers wat die konsep bevat:

Heb 12:9 Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad; moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie?

God, die Vader, is gees, en Hy is heilig. Alles wat gees is, en alles wat heilig is vind hul oorsprong in Hom.

Joh 4:24 God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Dit is godslasterlik om te beweer dat die Vader ‘n ander persoon benodig om Hom gees te maak en om Hom heilig te maak. God, die Vader, is alleen God bo alles! Geen ander persoon kan aanspraak maak op heiligheid of geestelikheid buite dit wat die Vader aan hom (of haar) skenk nie.

1Kor 8:6 tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur Hom.

Daar is dit baie duidelik wat die verhouding van die Godheid is. God, die Vader, is alleen God en Hy skep alles!!! Die woorde “uit wie alles is” is presies wat dit beteken. Jesus beaam die Vader se soewereiniteit en verklaar dat Hy self, Jesus, “die begin van die skepping van God is”:

Open 3:14 En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense: Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die begin van die skepping van God:

Die Vader het geen begin nie, maar Jesus sê dat Hy ‘n “begin” het. Hy is “die begin”. Alles van hierdie skepping was in Jesus en het DEUR Jesus navore gekom – soos bepaal deur die Vader:

Gen 1:1 In die begin het God die hemel en die aarde geskape.

Joh 1:1 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.

Jesus was as die “EEN HERE” en die God van hierdie skepping aangestel deur die “EEN GOD”, Die Vader:

Joh 1:1-3 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. 2 Hy was in die begin by God. 3 Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

Jesus sê aan hulle wat Sy Woord kan ontvang die volgende woorde:

Joh 10:34-36 Jesus antwoord hulle: Is daar nie in julle wet geskrywe: Ek het gesê, julle is gode nie? 35 As dit húlle gode noem tot wie die woord van God gekom het, en die Skrif nie gebreek kan word nie, 36 sê julle vir Hom wat die Vader geheilig en in die wêreld gestuur het: U spreek godslasterlik—omdat Ek gesê het: Ek is die Seun van God?

Moses was, onder andere, ‘n god gemaak oor Farao:

Eks 7:1 En die HERE het aan Moses gesê: Kyk, Ek stel jou as ‘n god vir Farao, en jou broer Aäron sal jou profeet wees.

Die Vader stel dus baie gode aan, maar vir ons is daar slegs EEN God oor alle gode, naamlik die Vader, UIT wie alles is:

1Kor 8:6 tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom…

Jesus het aan Sy apostels verklaar dat “alles wat die Vader het”, is Syne. Hulle is EEN gees. Hier is die aardse afbeelding om ons te help verstaan:

Gen 1:26-27 En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. 27 En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

Gen 2:24 Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees.

Ons verstaan die geestelike dinge van God deur die aardse dinge wat Hy geskep het ook vir die doel:

Rom 1:20 Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie;

Die hemelse en onsigbare “Ons” van vers 26 word uitgebeeld in die aardse skepping van “man en vrou” van vers 27! Adam en Eva was TWEE persone en hulle het EEN vlees gedeel. Dit is wat die Vader en die Seun vir ons wil leer van die “Ons” wat die Godheid uitmaak. Hulle is EEN gees – die gees van die Vader. Christus deel in dieselfde gees met die Vader. Jesus heers namens die Vader oor die domein (koninkryk) wat die Vader aan Hom gegee het as God!!!!

Joh 16:15 Alles wat die Vader het, is myne; daarom het Ek gesê dat Hy dit [die gees van die Vader] sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig.

Jesus belowe ‘n koninkryk (insluitend heerskappy oor sonde) aan elkeen wat Sy Woord kan ontvang:

Luk 22:29 En Ek beskik vir julle ‘n koninkryk soos my Vader dit vir My beskik het,

Deur DIESELFDE GEES van die Vader het Jesus Sy koninkryk gekry, en deur DIESELFDE GEES kry Jesus se volgelinge hul koninkryk – alles onder die Vader se beheer want alles kom terug na die Vader!

1Kor 15:27-28 Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het. 28 En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Christus beloof Sy volgelinge dat hulle ook van DIESELFDE GEES ontvang – die gees van die Vader:

Joh 16:13-14 Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. 14 Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig.

Wat ons almal aanvanklik heeltemal uitgooi, is die gebruik van ‘n persoonlike voornaamwoord “Hy” asof daar van ‘n ander gees gepraat word as van die gees van die Vader. Jesus het die gees van die Vader (“Alles wat die Vader het, is myne”), selfs tydens Sy vleeswording deur die bevrugting van die gees van die Vader in Maria:

Mat 1:18 Die geboorte van Jesus Christus was dan só: Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees.

As die heilige gees van die Vader ‘n aparte persoon was sou Jesus sekerlik die Seun van die heilige gees genoem was. Maar nee, Jesus word die Seun van die Vader, die Allerhoogste, genoem want dit was die gees van die Vader wat Maria bevrug het!

Luk 1:30-32 En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. 31 En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem. 32 Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,

Die Vader is die Allerhoogste omdat Hy groter is as Jesus:

Joh 14:28  Julle het gehoor dat Ek aan julle gesê het: Ek gaan weg en Ek kom weer na julle toe. As julle My liefgehad het, sou julle bly wees dat Ek gesê het: Ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as Ek.

Joh 13:16 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, ‘n dienskneg is nie groter as sy heer nie, en ‘n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie.

Dit is dieselfde gees van die Vader wat Jesus aan Sy volgeling belowe (“daarom het Ek gesê dat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig”). Die Vader stuur dus nie die gees en bly iewers agter en sit hande gevou en kyk wat die gees doen nie. Absurd! God IS gees en Hy is alomteenwoordig. Dit is iets wat ons natuurlike denke net nie kan hanteer nie “omdat dit geestelik beoordeel [moet] word” en die natuurlike mens kan net in natuurlike terme dink:

1Kor 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Die natuurlike mens sien God in menslike terme – met hande, voete en alle fisiese anatomie, en dan sit God ook nog op ‘n tipe troon (stoel) daar ver in ‘n geografiese plek wat die mens dan as “hemel” sien. Hierdie beelde word opgebring as ‘n abstrakte bewussyn in die mens se natuurlike denke wat hy dan as geestelik bestempel. God se geestelike dinge het niks te make met ons natuurlike abstrakte denke nie. Hierdie abstrakte hantering van natuurlike dinge is alles ‘n bedrieglike delusie van die mens se denke (sy geestelike  hart):

Jer 17:9 Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?

Maar dit is ook van die Here, want God het alles geskep vir Sy doel.

Spr 16:4 Alles het die HERE gemaak vir sy doel….

Die Vader het dus Jesus aangestel as die God van hierdie skepping en alles is deur Jesus voortgebring – “alles” beteken regtig ALLES – “ALLE DINGE”:

Rom 11:36 Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Kol 1:16-17 want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape. 17 En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand.

Kyk wat sluit “alle dinge” in:

Gen 2:9 En die HERE God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet; ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van die kennis van goed en kwaad [Hebreeus: “ra”].

Jes 45:7 wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil [Hebreeus: “ra”]. skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Job 2:10 Maar hy antwoord haar: Soos ‘n dwaas praat, praat jy! Die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte [Hebreeus: “ra”] aanneem nie? By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie.

Spr 16:4 Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil [Hebreeus: “ra”].

Kyk mooi na die Hebreeuse woord “ra” en kyk hoe die verskillende vertalings van hierdie een woord ‘n mens om die bos kan lei.

onheil = dit wat onheilig is

slegte = dit wat nie goed is nie

kwaad = boosheid

Die Vader van geeste het alle goeie geeste geskep, en Hy het ook alle bose geeste geskep, VIR SY DOEL!. Hy is in TOTALE beheer van alle geeste en nie een gees het nog een ding gedoen buite God se direksie nie!

1Sa 16:14-15 Maar die Gees van die HERE het van Saul gewyk, en ‘n bose gees, deur die HERE gestuur, het hom verskrik. 15 Toe sê die dienaars van Saul vir hom: Kyk tog, ‘n bose gees van God verskrik u:

Dit is die God wat alles beheer!

Ons kry almal eers hierdie gees wat teenoor God staan en nie God se gebooie en Sy Woorde kan gehoorsaam nie. Dit is die lewe (in die gees van die Vader) teenoor die dood (in die gees van ‘n natuurlike mens) – ALLES volgens God se reëlings:

Rom 8:5-8 Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. 6 Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede, 7 omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. 8 En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;

Die gees in ‘n vleeslike mens van stof is anders as die gees van die Vader – hulle staan teenoor mekaar:

Gal 5:17 want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.

Die woorde “sodat julle nie kan doen wat julle wil nie” in vers 17 van Galasiërs 5 sê duidelik dat niemand ‘n sogenaamde ‘vrye’ wil het nie. Almal doen ALLES wat God wil hulle moet doen en dit is iets totaal onaanvaarbaar vir die skynheiliges:

Rom 9:16 So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is.

Jer 10:23 Ek weet, o HERE, dat aan die mens sy weg nie toebehoort nie; nie aan ‘n man om te loop en sy voetstappe te rig nie.

Spr 20:24 Die voetstappe van ‘n man hang van die HERE af: hoe sou ‘n mens dan sy weg verstaan?

Soos in koning Saul se geval, stuur God bose geeste na ons om ons te verlei sodat ons kan uitvind dat ons nie regtig perfek was soos ons geglo het nie. Satan is God se werktuig om ons te verlei en ons geestelike hartstoestand (dit is ons bedrieglike denke) aan ons te openbaar. Kyk net wat was in Eva se hart vanaf haar skepping (en Adam se hart) VOORDAT hulle geëet het van die verbode boom se vrug:

Gen 3:1-6 Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het. En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? 2 En die vrou antwoord die slang: Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, 3 maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê: Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. 4 Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie; 5 maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. 6 Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ‘n lus was vir die oë, ja, ‘n boom wat ‘n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.

Adam en Eva se harte was vol boosheid vanaf hul skepping (onthou God skep inderdaad boosheid!), en kyk hoe lyk die gees van die wêreld wat in hulle harte teenwoordig was by hul skepping (God se hand het dit ook geskep):

1Jn 2:16 Want alles wat in die wêreld is—die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe—is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.

Die woorde “is nie uit die Vader nie” sê dat God heilig is en nie met hierdie wêreld en hul dinge assosieer nie, maar dit slegs op ‘n tydelike basis skep en gebruik vir Sy doel:

Spr 16:4 Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil [Hebreeus: “ra”].

Gen 50:20 Want júlle het wel kwaad [Hebreeus: “ra”] teen my bedink, maar God het dit [die kwaad] ten goede gedink om te doen soos dit vandag is, om ‘n groot volk in die lewe te hou.

Jes 54:16 Kyk, Ék het die smid geskape wat die koolvuur aanblaas en ‘n wapen voortbring volgens sy ambag; ook het Ék die verderwer geskape om te verniel.

Kyk die ooreenkomste tussen Adam en Eva se harte en die gees van die wêreld!

die begeerlikheid van die vlees = Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet,

die begeerlikheid van die oë = en dat hy ‘n lus was vir die oë,

die grootsheid van die lewe = ‘n boom wat ‘n mens kan begeer om verstand te verkry.

Alle gebeure van ons dae  was reeds bepaal, en alles in ons harte was reeds geinstaleer VOOR ons geboorte!!!

Psa 139:16 U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

Ons kan nie eens afdwaal van God se weë as Hy dit nie bewerkstellig nie.

Jes 63:17 HERE, waarom laat U ons wegdwaal van u weë? Waarom verhard U ons hart, sodat ons U nie vrees nie? Keer terug ter wille van u knegte, die stamme van u erfdeel!

Ons loop sommer by die wegtrek verkeerd – vra maar vir Adam en Eva, en kyk na elke kind wat suiker steel en lieg sonder enige lesse. Ons kan nie eens ons eie harte verhard nie.

Rom 9:17-18 Want die Skrif sê aan Farao: Juis hiervoor het Ek jou laat optree, dat Ek in jou my krag kan toon en dat my Naam verkondig kan word op die hele aarde. 18 So is Hy dan barmhartig oor wie Hy wil en Hy verhard wie Hy wil.

God beheer alles 100% en Hy is inderdaad die Vader van die geeste. Vader neem VOLLE VERANTWOORDELIKHEID oor alles wat aangaan in Sy skepping!!!

Die vraag bly staan:

“Moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie?

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s