Die ware Apostoliese Geloofsbelydenis

Joh 3:6-8 Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.   Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê, julle moet weer gebore word nie.  Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie; so is elkeen wat uit die Gees gebore is.

Net hier in hierdie woorde van Jesus het Hy die afvallige Christene verloor, hulle wat verkies om die sogenaamde ‘Apostoliese Geloofsbelydenis’ te glo eerder as die Skrifte.

Mat 15:9 Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is.

Hier is die sogenaamde ‘Apostoliese Geloofsbelydenis’ (ek beklemtoon in hierdie skrywe net twee valse stelling in hierdie belydenis wat ontbloot word as leuens):

Die Apostoliese Geloofsbelydenis

(1) Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.

(2) En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;

(3) wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria;

(4) wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel;

(5) wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood;

(6) opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,

(7) waarvandaan Hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel.

(8) Ek glo in die Heilige Gees.

(9) Ek glo aan ‘n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;

(10) die vergewing van sondes;

(11) die opstanding van die liggaam

(12) en ‘n ewige lewe.

Die woorde “die opstanding van die liggaam” is baie misleidend. Kom ons kyk eerstens daarna.

Ons weet dat hierdie sogenaamde ‘Apostoliese Geloofsbelydenis’ NIE deur die apostels van Jesus opgestel was nie. Ja, nie een van Jesus se ware apostels was betrokke by die skrywe van die sogenaamde ‘Apostoliese Geloofsbelydenis’ wat deur die afvallige Christendom aanvaar word as gesaghebbend nie. Die sogenaamde ‘Apostoliese Geloofsbelydenis’ het in die tweede eeu na Christus ontstaan. Die hele afvallige Christelike wêreld skaar hulle aan die kant van hierdie ketterse geloofsbelydenis en leer dat dit was Christus se fisiese liggaam wat inderdaad opgewek was uit die dood. Hulle leer dan ook verder dat ons almal ook fisiese liggame van vlees gegee sal word by ons opstanding. Ander glo weer dat daar nie eens ‘n opstanding uit die dood nodig is nie want die heiliges is reeds in die hemel en die onheiliges brand in die hel. Maar die Skrifte is baie duidelik dat alles nog moet gebeur NA die oordeel wat deur die laaste trompet aangekondig word!

1Kor 15:52 in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.

Christus het vir Nikodemus gesê dat “dit wat uit vlees gebore is, is vlees, en wat uit gees gebore is, gees is.” Voeg hierdie volgende vers by dit wat Christus vir Nikodemus gesê het, en daar is nog minder wat God se Woorde kan glo:

2 Kor 5:16 Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tóg nie meer so nie [na die vlees nie].

Christus sê aan Nikodemus dat die opgewekte liggaam onsigbaar is (“soos die wind”) en hierdie woorde word deur baie verwerp. Hulle vertrou eerder die uitsprake van ‘n valse belydenis van valse apostels. Daar is ook geen opstanding van “die liggaam” soos ons dit nou ken nie! Hier is die bewys:

1Kor 15:44 ‘n Natuurlike liggaam word gesaai, ‘n geestelike liggaam word opgewek. Daar is ‘n natuurlike liggaam, en daar is ‘n geestelike liggaam.

Daar is twee tipes liggame:

1Kor 15:36-37 Dwase mens! Wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. 37 En wat jy saai—jy saai nie die liggaam wat sal word nie, maar ‘n blote korrel, byvoorbeeld van koring of van iets anders.

1Kor 15:40 En daar is hemelse liggame en aardse liggame; maar die heerlikheid van die hemelse is anders as dié van die aardse.

“Daar is hemelse liggame en aardse liggame”. Die twee liggame het niks in gemeen nie! Gees is ONSIGBAAR vir vlees! Jesus was met ‘n geestelike liggaamopgewek (volgens die Skrifte – 1Kor 15:44) wat fisies kon manifesteer. Hy moes fisies manifesteer om Sy opstanding aan Sy volgelinge duidelik te maak. So, toe Hy in vlees manifesteer, kon Hy selfs eet – ‘n gees kan nie eet nie.

Luk 24:39-43 Kyk na my hande en my voete, want dit is Ek self. Voel aan My en kyk; want ‘n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat Ek het nie. En terwyl Hy dit sê, wys Hy hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sê Hy vir hulle: Het julle hier iets om te eet? Daarop gee hulle Hom ‘n stuk gebraaide vis en ‘n stuk heuningkoek. En Hy het dit geneem en voor hulle oë geëet.

Jesus moes aan hulle in vlees verskyn om Sy opstanding uit die dode te wys en om hulle in hul ongelowige toestand te help. Daarom sê Hy die volgende woorde aan Thomas:

Joh 20:26-29 En agt dae daarna was sy dissipels weer binne, en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hul midde gestaan en gesê: Vrede vir julle! 27 Daarna sê Hy vir Thomas: Bring jou vinger hier, en kyk na my hande; en bring jou hand en steek dit in my sy; en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. 28 En Thomas antwoord en sê vir Hom: My Here en my God! 29 Jesus sê vir hom: Omdat jy My gesien het, Thomas, het jy geglo; salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het.

Saligheid is om te glo en NIE te sien in vleeslike terme nie!

Heb 11:1 Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.

Jesus het ook gedurig voor hulle oë verdwyn terwyl Hy alles kon sien en hoor wat hulle doen en sê! Hy was in gees na Sy opstanding en het dus net op tye in vlees gemanifesteer om Sy ongelowige volgelinge te help. Hulle was nog soos geestelike babas wat alles in vlees interpreteer. Ons almal gaan deur ‘n baba-stadium in geestelike dinge, net soos die Korinthiërs:

1Kor 3:1-2 En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. 2 Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie,

Maar as Jesus in gees IN ons kom, dan verlaat ons die kinderlike dinge:

1Kor 13:10-11 Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is, tot niet gaan. 11 Toe ek ‘n kind was, het ek gepraat soos ‘n kind, gedink soos ‘n kind, geredeneer soos ‘n kind; maar nou dat ek ‘n man is, het ek die dinge van ‘n kind afgelê.

Selfs ‘n wolk was gebruik om Jesus finaal voor die oë van Sy volgelinge weg te neem anders sou hulle nooit kon groei tot volwassenheid in die geloof nie!!!

Hand 1:9 En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ‘n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem.

Jesus het nie weggegaan nie! Gees gaan nie “weg” nie. God is alomteenwoordig! Jesus sê ook duidelik dat Hy MET Sy volgelinge sou wees:

Mat 28:20 En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

As ons geestelike oë gegee word om te kan sien, sal ons Hom wel waarneem in Sy “wolk van getuies”:

Heb 12:1-2 Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuiesrondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.

Hulle wat saam in die “wolk van getuies” is ken Jesus nou nie meer as vleeslik nie, maar as geestelik. Hy is by ons en binne-in hulle wat Syne is! Dit is die ware apostoliese geloofbelydenis soos neergeskryf in die Skrifte. Ons moet in hierdie leer van die ware apostels volhard!

Hand 2:42 En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede.

Die tweede aspek van die valse ‘Apostoliese Geloofsbelydenis’ kom voor in die woorde “en neergedaal het na die hel”Lees asseblief die volgende artikels:

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/02/03/almal-sal-van-die-dood-verlos-word/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2012/11/17/die-valse-leer-van-n-ewige-hel/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2010/05/03/wat-gebeur-by-die-dood-van-n-mens/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2017/01/05/n-lewende-siel-is-sterflik-geskep/

Daar is geen Skrif wat sê dat Jesus in die sogenaamde “hel” was nie!!! Jesus was dood! Hy was in die doderyk. Toe Vader Hom opwek, het Jesus uit die dood opgestaan!!! As ons dit kan sien en aanvaar, dan sal ook aanvaar dat geen dooie persoon kan rondbeweeg nie. Hulle “weet glad niks nie”!

Pred 9:5-6 Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeetHulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naywer, het lankal verdwyn, en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie

Die Vader het wel ‘n kennis van alle dooies en sal ons opwek op die bepaalde tyd – UIT DIE DOOD. Dit is presies wat die Vader gedoen het met Jesus. Paulus noem hierdie beginsel van geloof in die Vader se vermoë om Jesus uit die dood op te wek, as die basis vir ons eie redding:

As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word; want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Want die Skrif sê: Elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie. Rom 10:9-11

 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

3 Responses to Die ware Apostoliese Geloofsbelydenis

  1. Terug pieng: ALMAL sal SEKERLIK sterf! | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

  2. Terug pieng: Die eerste beginsels van die woorde en leer van Christus (Deel 5) | 4windkoinonia

  3. Terug pieng: Hoe word die dode opgewek, en met hoedanige liggaam kom hulle?  | 4windkoinonia

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s